parallax background

บริการงานขาย-การตลาด

บริการบริหารงานขายโครงการ

Sale Management
parallax background
Marketing Management

บริการบริหารการงานด้านตลาด

  • การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของตลาด และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • วางแผนกลยุทธ์การขายและการตั้งราคาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • จัดหาทีมงานขายที่มีประสบการณ์แบบมืออาชีพ
  • วางแผนด้านการตลาดและการใช้สื่อโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ